بارگذاری اتوماسیون مرکز روان شناسی و علوم اعصاب  نیک مهر

بارگذاری اتوماسیون مرکز مشاوره نیک مهر

 بدنبال درخواست مرکز روان شناسی و علوم اعصاب  نیک مهر در خصوصه. استفاده از اتوماسیون مراکز مشاوره ره ایان ، این سیستم صمن کاستومایز نمودن براساس نیاز مرکز مربوطه ، در 30 شهریور تحویل این  مرکز گردید و مرکز نیک مهر به جمع استفاده کنندگان سیستم مدیریت مراکز مشاور ره رایان پیوست./

تاریخ انتشار: 01-07-1398
آخرین خبرها