تحویل کامل نرم افزار مدیریت مراکز مشاوره به مرکز مشاوره روشن

قرارداد فروش سیستم مدیریت مراکز مشاوره به مرکز مشاوره روشنا در اسفند 95 منعقد گردید و در اوائل اردیبهشت بهره بردای آزمایشی از آن آغاز گردید این نرم افزار ( نرم افزار مدیریت مراکز مشاوره ) از نوع تحت وب بوده که بنا به درخواست مرکز مشاوره روشنا در برخی از بخشهای ،  اختصاصی شده است  سرانجام اتوماسیون مدیریت مراکز مشاوره در خرداد ماه به بهره برداری کامل رسید و تحویل نهایی آن انجام شد.
لازم به ذکر است استفاده از نرم افزار مدیریت مراکز مشاوره ره رایان به همه مراکز مشاوره توصیه می گردد. 
کارآیی بالا ، قیمت مناسب ، و امنیت اطلاعات سه مزیت عمده سیستم مدیریت مراکز مشاوره و درمانی می باشد . 
تاریخ انتشار: 23-03-1396
آخرین خبرها