خرید سیستم اصالت کالا

سیستم اصالت کالا به تولید کننده در حفظ و حمایتاز نام تجاری خود و همچنین به حاکمیت کشور در مبارزه با تولید و توزیع کنندگان کاالهای جعلی کمک می نمایند.

برخی از امکانات نرم افزار گارانتی کالا  : 

1 امکان ساخت بیش از یک میلیون عدد سریال بصورت غیر تکراری همراه با ایجاد شناسه متناظر برای هر یک از سریال ها
2 ارسال سریال به سامانه و ارسال پاسخ مناسب و ارسال شناسه متناظر جهت بررسی اصالت کاال از سوی کاربر
3 ارسال پاسخ در جهت اصل بودن کاال ) در بازه سریال ها در نظر گرفته شده باشد (
4 مشخص نمودن شهر محل سکونت ارسال کننده سریال بر اساس الگوریتم ) پیش شماره کد شهرستان * شماره سریال (
5 ایجاد کد کاال برای هر سریال
6 در صورت عدم وجود در بازه فوق ، پاسخ مناسب داده شود.
7 در صورت تکراری بودن ، پاسخ مناسب داده شود.
8 امکان تست برای شخصی که قصد تست باقی اعداد را داشته باشد 
9  با اتصال به پنل پیامک افرادی که پیام کوتاه تبلیغاتی دریافت نمی کنند ،قادر به دمثال 3 پیام( تا مدتی )84 ساعت( بالک/فیلتر شودریافت پیامهای این ماژول باشند.
10  سامانه خود قادر به تولید اعداد تصادفی باشد و در سامانه پیاده گذاری کند و خروجی نیز داشته باشد
11  سامانه قادر به گزارش دهی بر اساس هر نوع کاال بصورت جداگانه باشد
12  سامانه تعداد کاالی فروخته شده در هر روز را ، به مدیران شرکت در ساعت خاصی ارسال کند.
به طور مثال : سامانه سه کاالی پرفروش در روز را برای مدیران پیامک نماید.
13 سامانه قادر به خروج اعداد وارد شده در یک بازه تاریخی معین باشد.
14 b گزارش دهی بر اساس میزان خرید کاال توسط یک شماره )بدین صورت که هر شماره چقدر و چه شماره ای بیشترین خرید را از
شرکت داشته است.(
15 امکان تعریف بلوک سریال ها به محصولی خاص بصورت یکجا ) مثالً سریال های 1 تا 05 هزار برای محصول x در نظر گرفته
شوند)
و ...

در صورتی که نیاز به مشاوره دارید با ما تماس حاصل فرمایید ره رایان پژوه کنار شماست

تاریخ انتشار: 18-08-1399
آخرین خبرها