سیستم مدیریت مراکز آموزشی و دانشگاهی ره رایان ( مدارس و دان

سیستم مدیریت مراکز آموزشی و دانشگاهی ره رایان  ( مدارس و دانشگاهها و ...)
با توجه به اینکه حدود 3000 آموزشگاه و دانشگاه از خدمات بخش پیامک شرکت ره رایان بهره می گیرند لذا در سال 1389 ره ریان سیستم مدیریت مدارس را برنامه نویس کرده و درسبد فروش خود قرار داد.  با گذشت 6 سالاز رونمایی این محصول ارزیابی ها نشان داد که این سیستم با ید بازنویسی شده و امکانات بسیاری به آن اضافه نمود بهمین دلیل در مهر 95 آنالیز سیستم مدیریت مدرسه بصورت کامل انجام شد و این سیستم بطور کامل در اسفند ماه 95 به بهره برداری می رسد از جمله بخش های سیستم پیشترفته مراکز آموزشی ودانشگاهی می توان به موارد ذیل اشاره کرد .
1 - بخش دانش آموزی و دانشجویی  2 - بخش اساتید و دبیران 3 - بخش برنامه ریزی و کلاس بندی 4 - بخش دریافتهای و پرداخت ها (مالی ) 5 - بخش های خدماتی ( آزمایشگاه ، کتابخانه و ...) 6 - بخش آزمون 7- بخش آموزش 7 - بخش ارتباط ( بین اولیا و دانش آموزان ، اولیا ودبیران ، دانشجو استاد و دانش آموز و دبیر و ..... )
 کلیه پرداختهای مربوط به آموزشگاه در این سیستم انجام می شود و امکان تقسیط برای اولیا ، دانش آموزا ن و دانشجویان نیز فراهم شده است ( پرداخت شهریه ، پرداخت هزینه سرویس ، پرداخت هزینه اردو ، پرداخت هزینه آزمون و ..... ) که از طرف مدیریت قابل ایجاد می باشد در ضمن بخش های بسیاری در اینسیستم مدیریت مراکز آموزشی ره رایان به بخش پیامک اتصال یافته در واقع در این سیستم از پیامک اطلاع رسانی بصورت گسترده استفاده می شود.
                                                                                                               بخش وب ره راین پژوه      (    ره رایان برنامه نویس و مجری پیامک کشور    )
تاریخ انتشار: 23-11-1395
آخرین خبرها